Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПЕТРОВИ] ОБУ]ИНА

Михаило

(Ли~ни подаци непознати)

Оснива~ и власник предузе}а “Архитект”

(са Д. Бра{ованом и М. Секули}ем, 1921

- око 1928).

  Б.Несторови}, 1973, 351, 378.