Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПЕТРОВИ] П.Слави{а

 

(1930, Београд - 2002, Београд)

Студирао у Београду (1949-54). Запослен

у предузе}у “Центропројект” (1954-91).

Свој стварала~ки опус Петрови} најве}

им делом остварује радом у “Центропројект”-

у, кроз велики број најразли~

итијих пројеката у земqи и иностранству,

пре свега, кроз пројектоваwе

великих индустријских комплекса, стамбених

насеqа, објеката посебне намене,

низа реконструкција, конкурса итд.

Раде}и на многим, техноло{ки сло`еним

објектима, аутор усваја као приоритетан

принцип ре{еwе функције објекта,

{то је за wега врло ~есто подстицај

за примену нових и оригиналних ре-

{еwа.

Код пројектоваwа објеката у граду, аутор

води ра~уна о дијалогу “новог” са

непосредном околином. Пример трафостанице

“Калемегдан” (1971, идејни пројекат)

у нају`ем градском ткиву, поред

сло`ених функционалних захтева овакве

врсте објеката, својим обликом, обрадом

фасаде и смакнутим волуменима,

артикули{е простор и wегову динамику.

Контраст изме|у масивних зидова

забата новопројектованог и постоје}

ег приземног објекта, аутор превазилази

обрадом забата који симболи~-

ки представqа “дор}олске” димwаке.

Комерцијална банка у Десије-у (Етиопија),

са равним, ~истим линијама и уједна~

еним ритмом кубуса представqа карактеристи~

ан и препознатqив архитектонски

језик овог аутора. Игра светлости

и сенке, пуног и празног, доприноси

акцентоваwу објекта како у погледу wегове

намене, тако и у односу на контекст

окру`еwа.

Анга`ованост Слави{е Петрови}а није

изостала ни у урбанисти~ко - архитектонској

пракси. Пројекат стамбеног

насеqа у Скопqу (1963), након земqотреса,

изведен у врло кратком року,

потвр|ује спремност аутора да се ухвати

у ко{тац са најразли~итијим проблемима

и ограни~еwима у току пројектоваwа

и градwе, који су ~есто представqали

додатни мотив и инспирацију

за овог изузетно плодног аутора.

Ј.М.

Дела: Комплекс фабрика аутомобила

“Црвена застава” у Крагујевцу (1960, прва

фаза, пројекат); Реконструкција цркве

Св.Тројице у Адис Абеби, Етиопија

(1965); Индустријски комплекс фабрике

писа}их ма{ина, Бугојно (1968); Индустријски

комплекс са објектима за

производwу ве{та~ког влакна “ИНЦЕЛ”,

Баwа Лука (1969); Центар за обуку и

тренинг посада авио компанија у Адис

Абеби (1976, конкурсни пројекат).