Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 

ИНКИОСТРИ МЕДЕWАК Драгутин   (1866, Сплит - 1942, Београд)

Студирао у Фиренци, у приватној {коли професора Филаделфа Симија (1892). Самостални аутор.

Инкиостри је био ватрени поборник ствараwа савременог националног стила на основама народне традиције у градитеqству и примеwеној уметности. Деловао је са успехом у доба сецесије, остварују}и своју визију националне варијанте овог превратни~ког правца. У доба консолидације академизма, током тре}е деценије, и у доба бујаwа модернизма, током ~етврте деценије, Инкиостри је био заборавqен, да би се}аwе на wегово дело било обновqено студијском ретроспективном изло`бом (Музеј примеwене уметности у Београду, 1998).

З.Маневић

Дела: Црква Бла`ене Госпе у Сиwу (1903, уре|еwе ентеријера); Фраwева~ка црква у Клису (1903, уре|еwе ентеријера); Улазни хол Министарства просвете на Теразијама 2 (1906, зидна декорација); Одеqеwе Београдске оп{тине на Балканској изло`би у Лондону (1907); Ку}а Јована Цвији}а (1908, уре|еwе ентеријера); Салонска гарнитура (1925); Ку}а Саве Вуји}а у Новом Саду (1927, зидна декорација); Портал Музеја Петра Мркоwи}а (1934).

Библ.: О осниваwу српског стила, Самоуправа, Београд 2.8.1907; На{а архитектура, Београд 1907; Препоро|ај српске уметности, Београд 1907; Нова ера историје српске уметности, Самоуправа, Београд 24.4., 25.4. и 26.4.1908; Пред идеалом, Проле}е, год. И, св.5-6, Београд 1910, 19-20; Записи о уметности, Проле}е, год. И, бр.7-8, Београд 1910, 11; Нови српски стил, Београд 1910; Моја теорија о новој декоративној српској уметности и wеној примени, Београд 1925; О на{ој архитектури, Летопис Матице српске, кw.314, св.1, Нови Сад 1927, 20-35; На{ народни вез и на{е {аре, Ру~ни рад као `енска уметност, бр.2, Нови Сад 1927; Народна уметност и wена примена (рукопис, Студијска збирка Музеја града Београда).

Основна лит.:   Х.Лиси~и}, Драгутин Инкиостри - Медеwак, Зборник за ликовне уметности, кw.1,

Нови Сад 1965, 337-349; Соwа Вуле{еви}, Драгутин Инкиостри Медеwак. Пионир југословенског дизајна, изд. Музеј примеwене уметности, Београд 1998, 1-131.

Општа лит.:  Б.Несторови}, рук., 557-558, 569, 577; ЛЕЈ, 1984, 641.

Остала лит.:  ...,Аугустин Инкиостри, Пу~ки лист, год.XИИИ, бр.6, Сплит 1903; Q.Вали}, Српски слог, Бранково коло, год.XИИИ, бр.26-27, Сремски Карловци 1907; ...,О~ајаwе једног уметника, Депе{а, Београд 12.5. 1910; ...,Анцора Царло Инцхиостри, Пер л’Арте, год.ИИ, фасц.12, Торино 1910; С.Р., Српски уметни~ки стил, Бранково коло, год.XВИ, бр.40, Сремски Карловци 1910; С.В., Идеје и оствареwа г. Инкиостри, Време 31.8.1924; Марко Цар, Национализоваwе декоративне уметности, Мисао, кw.XВИИ, св.124, Београд 1925; Т.Н. Петкови}, Драгутин Медеwак Инкиостри, Летопис Матице српске, кw.307, св.1-2, Нови Сад 1926; М.Г., Сава Попови}, Стара гарда одлази, Политика 4.6.1934; Милка Димитријеви}, Драгутин Инкиостри - један заборавqени самопрегор. Пионир на{ег декоративног стила, Политика 31.3.1963, 18.