Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МАРИН^И] Натко  (1941, Рума - 2004, Нови Сад)

Студирао у Београду (дипл. 1972). По завр{етку студија радио у ви{е пројектних организација.

Апарт хотел Универзитета у Новом Саду (са М. Јованови}ем, 1990) ве} је озна~ен као преломно дело у wеговој каријери. У овом објекту се даје савремена визија солитера преобу~еног у посмодернисти~ко рухо. У пројекту за Завод за за{титу природе Србије, Нови Сад (са Q. Милин, 1994) истра`ују}и дух места старе, индустријске улице, уз употребу традиционалног материјала - црвене опеке, ствара једно од кqу~них дела постмодерне архитектуре у Војводини. Сли~ном мисаоном склопу припада и зграда Факултета за услу`ни бизнис у Сремској Каменици (2004) која својом архитектонском естетиком најавqује ново поглавqе у новосадској савременој архитектури.

В.Митровић

Дела: Де~је село (у тиму аутора,1975); Партерно уре|еwе Студентског трга (са М.Сави}ем, 1987), Стамбено - пословни објекат, Аран|еловац (са М. Јованови}ем, 1990), Пословно-занатски центар, Сремски Карловци, 1993; Завод за здравствену за{титу студената (са М.Јованови}ем, 1996); Стамбени објекти у Ул. Јована Суботи}а, 1998; Пословни објекат “Динамика”, Булевар ослобо|еwа (са Р. Цветковим, 2000); Стамбенопословна зграда у Wего{евој 10, 2003.

Општа лит.:  Октобарски салон, Нови Сад 1974, 1992, СалонСМ, 1981, 1989, 1993, СалонНС, 1993, 1996.

Пстала лит.:  С. Станојеви}, Хотел - симбол Универзитета, Борба, 8. фебруар 1991; С. Попови}, Од ликовности до функционализма, Борба, 20. фебруар 1991; Q. Милин, Завод за за{титу природе Србије у Новом Саду, ДаНС бр. 12, Нови Сад, 1995; З. Маневи}, За~етак нарцисоидности, На{а Борба, 15.2.1996; М. Јованови}, Завод за здравствену за{титу студената, ДаНС бр. 19, Нови Сад, 1997; Натко Марин~и}, архитекта, Енциклопедија Новог Сада св. 14, Нови Сад 1999; В.Митрови}, Кроз граwе небо - Новосадска архитектура деведесетих, ДаНС бр. 42, Нови Сад, 2003; Л. Не{и}, Ин мемориам: Натко Марин~и} (1941 - 2004), Архитектура бр. 78, Београд, 2004; Д. Поли}, Ку}а с погледом, ДаНС бр. 46, Нови Сад, 2004; Д. Поли}, Успеле интерполације, ДаНС бр. 48, Нови Сад, 2004.