Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 

\ОР\ЕВИ] Александар

(1890, Београд - 1952, Београд)

Студирао у Карлсруе-у (дипл. 1914) и

Паризу (èцоле дес Беауx-Артс, око 1920).

Самостални аутор (1928-41). После ослобо|

еwа запослен у Пројектантском заводу

Србије.

Дела: Стамбена зграда “Росија Фонсијер"

у Ну{и}евој 25 (1922-25); Ку}а Рада

Па{и}а у Ул. кнеза Мило{а 34 (1923,

пројекат); Ку}а Павла Хаyи-Павлови}а

у Ул. Светозара Маркови}а 58 (1926);

Вила Н.\оки}а у Толстојевој 17 (1928);

Ку}а Десанке Новакови} на углу ул.

Ресавске и Бир~анинове (1928); Ку}а

др Михаила Глу{~еви}а у Ул. генерала

@данова 65 (1929-30); Ку}а Рада Па-

{и}а у Ул. Андре Николи}а 19 (1930,

реконструкција); Ку}а Милана Алекси}а

у Пу{киновој 15 (1930-31); Вила адвоката

Милорада Драгутинови}а у Пу{-

киновој 17 (1930-31); Ку}а Радомира Лукови}

а у Пу{киновој 7 (1931); Стамбена

зграда у Wего{евој 19 (1931); Ку}а

Роберта Ленца у Ул. баwи~ких `ртава

7 (1931-32); Зграда Берзе на Студентском

тргу 11 (1932-34); Бели двор на

Дедиwу (1934-36); Вила Владе Или}а у

Ул. \уре \акови}а 31 (1935); Зграда

“Голф клуба” на Ко{утwаку (1936).

  Горди}, 1972, 132; Б.Несторови}, рук.,

380; Б.Несторови}, 1973, 364-366; Мартинови},

1973, 25, 48; Б.Несторови},

 

Преглед, 1974, 155; ЛЕЈ, 1984, 379-380.