Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЛОВАНОВИ]

Томислав

(1935, Нови Пазар)

Студирао у Београду (дипл.1958).

Милованови} на најбоqи на~ин наставqа

традиционални градитеqски

занат; као протомајстор он руководи

групом мајстора - клесара и из камена

извла~и детаqе свог раско{ног дворца

- Хотела “Врбак” у Новом Пазару.

Постоји дубока веза изме|у Милованови}

а и средине у којој ствара, и отуда

се он тако лако винуо у свет ма{те.

Хотел “Врбак”, Аутобуска станица и Стамбено

пословни блок у Новом Пазару,

настали у периоду изме|у 1960 и 1975

године, ставqају Милованови}а у ред

оних српских архитеката који су своја

романти~на надахну}а прихватили као

идеју водиqу.

З. М.

  М.@ивкови}, Синтеза старог и новог,

Политика 22.11.1976, 12; Вук Трнавски,

Протомајстор Тома, Политика 23.2.1977.