Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЛИ]ЕВИ]*

НИКОЛИ] Олга

(1931, Београд)

Студирала у Београду (1949-55). Запослена

у атеqеу “Облик” (1955-57), Атеqеу

Риедл у Бе~у (1957) и Девиноy у Паризу

(1958), у предузе}у “Вртна архитектура”

(1961-74), Заводу за урбанизам

града Београда (1974-79) и предузе}

у “Зеленило Београд” (1979-91).

Дела: Уре|еwе слободних простора

блокова 28, 45 и 70 у Новом Београду

(око 1970); Уре|еwе Андри}евог венца

(1975-76); Уре|еwе Трга републике (1979-

80); Уре|еwе Трга Николе Па{и}а (1986

- 87).

Библ.: Два сусрета пред Калемегданом.

Зграда у Париској улици бр.13 у

Београду, Архитектура урбанизам,

бр.7, Београд 1961, 18-19; Уре|еwе

улица, тргова и слободних повр{ина у

старом делу Београда, Архитектура

урбанизам, бр.21, Београд 1963, 44-45,

58; О имагинацији простора могиле у

Кру{евцу, Архитектура урбанизам,

бр.30, Београд 1965, 16-19; Сведоци

револуције: камен у Мостару и вода у

Јасеновцу, Архитектура урбанизам,

бр.40, Београд 1966, 5-18; Дилеме о

стварала{тву вртне архитектуре у

стамбеним насеqима у Београду, Архитектура

урбанизам, бр.56-57, Београд

1969, 110-115; Парк - {ума Титов

гај, Урбанизам Београда, бр.36, Београд

1976, 22-27; Андри}ев венац у

Београду 1976, Урбанизам Београда,

бр.36, Београд 1976, 34-35.

  Митрови}, 1975, 100-101; Стојанови},

Мартинови}, 1978, 80; Миленкови},

1987, 38, 57, 183.