Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЛОЗИ] Миодраг  (1934, Краqево)

Студирао у Београду (дипл.1962). Запослен у Пројектном заводу Војводине (1964-81) и бироу “Архитект” (1981-90) у Новом Саду.

Лози} припада првим генерацијама послератних {колованих војво|анских градитеqа. Архитектонска дела, стамбене и пословне зграде, као и бројне социјалне установе, пројектовао је углавном на подру~ју Новог Сада и Војводине. На студијским путоваwима и конгресима припремао се посебно за пројектоваwе у области социјалне архитектуре (здравствене установе и домови за стара лица).

У једном од првих радова, у Аутокампу у Србобрану (1965), употребом природних материјала, трске и фуговане опеке, везује се за насле|е локалне архитектуре. Стамбено пословна зграда у Ул. Максима Горког у Новом Саду (1970) привукла је па`wу оригиналним уклапаwем у архитектуру новог градског булевара са нагла{еним фасадним хоризонталама и вертикалама, Стамбене зграде настале током седамдесетих (Врбас, [ид) карактери{е употреба природних материјала, опеке и сировог бетона, као и равних кровова. Домови пензионера на Лиману (1972-74, стационар 1982-84) прво су дело у низу комплексних објеката разли~итих садр`аја и функција. Једноставна архитектура фуговане опеке функционално про`има стационарно и апартманско становаwе у урбаном окру`еwу и у близини реке. Пословну зграду Завода за осигураwе “Војводина” у @елезни~кој улици у Новом Саду (1976) Лози} пројектује као успе{ну интерполацију са нагла{еном текстуром и детаqима од сировог бетона. Посебан осе}ај за уклапаwе у зате~ену околину Лози} показује у пројекту за Мотел у Ада{евцима (1978) где се хотелски тракт повла~и према обли`wој {уми, пру`ају}и објекту особени визуелни контакт са природом. Геронтоло{ки центар и пензионерски домови у Новом насеqу, у Новом Саду, гра|ени у фазама (1985-90), зами{qени су у пространим трактовима апартмана и повезани прате}им здравственим техни~ким садр`ајима. Комплекс је гра|ен опеком, са уве}аним застакqеним ло|ама и терасама, са карактеристи~ним кровним конструкцијама предви|еним за соларне колекторе. Комплекс пензионерских домова је једна од најве}их социјалних установа ове врсте у земqи. За ве}и број својих објеката Лози} изра|ује и пројекте за уре|еwе ентеријера, у којима ствара мирну атмосферу прилаго|ену корисницима, без екстравагантних детаqа.

В.Митровић

Дела: Улаз у Новосадски сајам (1964); Дом здравqа у Врбасу (1965); Стамбена кула у Ба~кој Тополи (1967); Дом здравqа у [иду (1972); Дом пензионера у Сенти (1984, пројекат); Стамбено пословни објекат у Па{и}евој ул. у Новом Саду (1992, пројекат).

Библ.: (и В.Николи}) Наменски гра|ена савремена социјална установа за одрасле, Медицински преглед, св.9-10, Нови Сад 1988.

Остала лит.:  С.Јованови}, Архитектура у Војводини - седамдесете године, Архитектура, бр.176-177, Загреб 1981; Д.Крсти}, Ново у архитектури Новог Сада, Политика 30.9.1987; С.Јованови}, Миодраг Лози}, архитекта, Енциклопедија Новог Сада, св.13, Нови Сад 1998.