Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

НЕНАДОВИ] Слободан

(1915, Грабовац - 2004, Београд)

Студирао у Београду (дипл. 1949). Запослен

у Републи~ком заводу за за{-

титу споменика културе (1949-55) а од

1955 наставник на Архитектонском факултету

у Београду. Докторирао је на

Архитектонском факултету у Београду

(1960).

Бавио се за{титом и проу~аваwем архитектуре

средwовековне Србије и народног

градитеqства. Посебан интерес

показао је за утвр|иваwе порекла

и изгледа архитектуре пору{ених споменика.

Извео низ зна~ајних рестаураторско

- конзерваторских радова на

средwовековним црквама и манастирским

комплексима: на цркви Богородице

Qеви{ке у Призрену, цркви св.

Архан|ела у истом месту, затим на Студеници,

@и~и, Манасији, Хиландару и

др. Из ове области објавио преко седамдесет

нау~них радова.

Д.\.З.

Библ.: Илустровани ре~ник израза у

народној архитектури, изд. Просвета,

Београд, 2002.