Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЛУТИНОВИ]

Милорад

(Ли~ни подаци непознати)

Дела: Стамбена зграда Радни~ког уреда

из Загреба у Ул. краqа Милутина

(1925 - 26, М.Милутинови}, \.Бајалови});

Вила Борисава и Анице Узелац на

Топ~идерском брду (1925, пројекат,

\.Бајалови}, М.Милутинови}); Ку}а у Ул.

господар Јовановој 35 (1926, касније реконструисана,

\.Бајалови}, М.Милутинови});

Ку}а адвоката Рад. Миркови}а у

Раји}евој 22 (1927); Ку}а Петра [реплови}

а и Васе \уки}а у Палмоти}евој

21-23 (1928); Ку}а Јелене Копривник у

Задарској 10 (1928); Ку}а Филипа Трифунови}

а у Дрин~и}евој 25 (1931); Ку}а

Милутина Маркови}а у Ул. кнеза Мило{

а 45 (1938-39).