Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПЕТРИ^И] Бранко

(1911, Пла{ко у Лици - 1984, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1935). Био

сарадник Ле Корбизјеа 1937 и радио на

пројекту “План де Парис-37”. Запослен у

Урбанисти~ком заводу града Београда

и као наставник на [умарском факултету

у Београду (1958 до пензионисаwа).

Дела: Амбасада у Софији (1941); Дом

синдиката на Тргу Николе Па{и}а

(1947-55); Зграда [умарског факултета

на Бановом брду; Урбанисти~ко и архитектонско

ре{еwе блокова 1 и 2 у

Новом Београду (1958-62).

Библ.: Насеqе и зеленило у: Реферати

за Прво саветоваwе архитеката и урбаниста

Југославије, Београд 1950, 265-

278; Ле Цорбусиер - мисао и израз, Архитектура

урбанизам, бр.35-36, Београд

1966, 83-84; Како уредити центар

Београда?, Политика 5.11.1967, 18; Се-

}аwе на архитекту Николу Доброви}а,

Архитектура урбанизам, бр.43, Београд

1967, 37; О резултатима конкурса за

урбанисти~ко ре{еwе потеза од Калемегдана

до Трга Димитрија Туцови}а,

Архитектура урбанизам, бр.49-50, Београд

1968, 7-8; Изгра|ени стамбени

блокови 1 и 2 у Новом Београду (експериментални

рејон), Урбанизам Београда,

бр.2, Београд 1969, 14-16; Развој

и зна~ај хортикултуре, Архитектура

урбанизам, бр.56-57, Београд 1969, 103;

Амбијенти и просторне вредности Београда,

Урбанизам Београда, бр.36, Београд

1976, 15-18.

   Братислав Стојанови}, проф арх

Бранко Петри~и{ 1911 - 1984, Изградwа,

бр.10, Београд 1985, 39 - 47.

  Изло`ба, 1968; Белоусов, 1973, 92, 96-

97; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 25 -

26, 39, 46, 54, 78, 144-146; ЛЕЈ, 1987, 565;

Миленкови}, 1987, 57; [траус, 1991, 263.

  Б.Стојанови}, Проф. арх. Бранко Петри~

и}. Ин мемориам, Политика 23.10.

 

1984.