Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЛУКИ] Миладин (1956, Београд)

Студирао у Београду (1975-82). Запослен у Пројектном бироу “Морава” (1984) и Републи~ком заводу за за{титу споменика културе (1984 до данас).

Раде}и дуги низ година на сло`еним пословима везаним за о~уваwе градитеqског насле|а и пројектоваwе у за{ти}еним просторним целинама, Луки} је, као конзерватор и градитеq, уткао у своја дела најбоqа искуства традиције. Задати оквири манастирских комплекса Градац, Наупара, Миле{ева и Студеница, са многим ограни~авају}им факторима за{ти}ених просторних културно - историјских целина, представqали су инспирацију за ново обликоваwе простора про`ето изразитим неговаwем и по{товаwем контекста постоје}ег окру`еwа. Пројектују}и манастирске конаке Луки} није те`ио да реконструи{е wихов некада{wи могу}и изглед, ве} да успостави визуелни склад са околином у циqу о~уваwа изворних вредности простора, пре свега кроз кори{}еwе аутенти~ног материјала, уз по{товаwе дугогоди{wе традиције wихове обраде и примене. Из нераскидиве повезаности традиције и гра|еwа настали су и пројекти за храм Св. Великому~еника Димитрија (1995 - 99), обликован сведеним елементима преузетим из средwевековне црквене архитектуре, као и низ породи~них ку}а инспирисаних духом традиционалне народне архитектуре.

С.Тошева

Дела: Реконструкција сеоског двори{та Qубинка Иванови}а у селу Кр}евац код Тополе (1979, пројекат, М.Иванови}, М.Луки}); Нови конак у манастиру Градац (1985); Нови конак у манастиру Благове{теwе код Ов~ар Баwе (1986, пројекат, реализација у току по делими~но измеwеном ре{еwу); Уре|еwе Српског војни~ког гробqа у месту Делy Ибрахим у Ал`иру (1988, пројекат); Архијерејска резиденција у манастиру Пе}ка Патријар{ија (1991, пројекат); Гостински конак у манастиру Студеница (1991); Нова припрата цркве манастира Сисојевац (1991); Црква у селу Баwе код Брwака (1994, пројекат); Породи~на ку}а Qубинка Или}а у Ул. породице Трајкови} на Баwици (1996).

Библ.: Ревитализација историјских објеката у градским спомени~ким целинама, Гласник Дру{тва конзерватора Србије, бр.12, Београд 1988, 170-171.

Општа лит.:  Салон, 1979, 128-129.