Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЛЕНКОВИ] Д.Ду{ан

(1925, Београд)

Студирао у Београду (1946-52). Запослен

у бироу “Стадион” (1952-71) и у

“Енергопројект”-овом биороу “УНИЦО” у

Замбији (1971-76), и потом поново у бироу

“Стадион” (1976-84).

Уз М.Јанкови}а и У.Богунови}а, Миленкови}

је један од оснива~а бироа “Стадион”

у коме је током {ездесетих година,

као аутор или коаутор, пројектовао

и реализовао низ јавних објеката, робних

ку}а, хотела, спортских објеката итд.

Круна Миленкови}еве архитектонске

каријере свакако је палата “У{}е” у

Новом Београду (1960-63, са М.Јанкови}

ем и М.Марјанови}), највернији пример

Миисове “архитектуре стакла и

~елика” у на{ој средини. Пројектом је

била предви|ена и обли`wа куполаста

Конгресна дворана, која би зна~ила

композициони контрапункт вертикали

Палате, али до реализације овог пројекта

није до{ло. У НАТО бомбардоваwу

Палата је зна~ајно о{те}ена.

Истовремено са Палатом “У{}е” Миленкови}

је реализовао и објекат Робне

ку}е у Земуну (1962), у архитектури

која у духу тада модерног брутализма

искрено на фасадама исказује своју бетонску

структуру. Оба објекта следе

ЛЕКСИКОН НЕИМАРА

274

А. Миленкови}

Д. Д. Миленкови}

максиму по којој “форма прати функцију”,

буду}и да је у првом слу~ају ре~ о

административном објекту који захтева

максимум споqнег осветqеwа, а у другом

о објекту ~ијем је целовитом ентеријеру

неопходно равномерно осветqеwе

током ~итавог дана и ве~ери.

Робне ку}е су тема којој је Миленкови}

посветио најви{е па`wе, јо{ из студентских

дана када му је ментор био Б.

Који}. Поред земунске Робне ку}е, изградио

је и робне ку}е у Новом Пазару

(1969), Бајиној Ба{ти и Ба~кој Тополи

(1977).

Обимније проу~аваwе Миленкови}евог

дела битно је ограни~ено, као и у слу-

~ају бројних других српских архитеката,

недостатком документарне гра|е.

Али, ве} и наведена два објекта, палата

“У{}е” и Робна ку}а у Земуну, сведо~

е о зна~ају Миленкови}евог опуса

који током {ездесетих година следи воде}

е светске трендове и тако српску

архитектуру прибли`ава стандардима

развијених средина.

З.М.

Дела: Стамбени комплекс “27 март” у

Београду (1960); Спортски центар у

Јагодини (1962); Дестилација и подрум

ПИК “Таково” у Горwем Милановцу

(1965); Ауто ку}а “Волксwаген” у Новом

Београду (1968); Дом културе на Руднику

(1968); Хотел “Језеро”, Перу}ац

(1968); Стамбена кула и стамбена зграда

у У`ицу (1969); Хотел “Парк” у

Иваwици (1969); Ауто сервис у Младеновцу

(1969); Зграда СО Горwи Милановац

(1969); Управна зграда ПИК

“Таково” у Горwем Милановцу (1976);

Хотел “Парк” у Тивту (1977); Робна ку}а

у Пара}ину (1977, адаптација постоје}

ег објекта); Робна ку}а у Заје~ару

(1978, адаптација постоје}ег објекта);

Спортски центар у Кwа`евцу (1978).