Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РАДОВИ] Александар

(1943, Стубла)

Студирао у Ни{у (1962-70, Архитектонски

одсек Гра|евинског факултета). Запослен

у Заводу за за{титу споменика

културе у Ни{у (1966 до пензионисаwа).

Од осниваwа Завода за за{титу споменика

културе у Ни{у 1966. године

анга`ован је као стру~ни сарадник на

бројним пословима истра`иваwа, за{-

тите и презентације градитеqског насле|

а ју`не Србије. У обнови репрезентативних

здаwа те`и да кроз функционалну

обнову и ревитализацију објеката

презентира и афирми{е wихове

спомени~ке вредности. Кроз по{-товаwе

конзерваторских услова А.Радови}

настоји да се приликом реконструкције

споменика, уво|еwем савремених елемената,

не нару{и wихова посебност и

интегритет.

Баве}и се нај~е{}е сакралним објектима

и комплексима, вра}а оригинални

изглед Манастиру Поганово код Димитровграда

(1966-72), Темска код

Пирота (1972-80) и Липовац код Алексинца.

Дугогоди{wе анга`оваwе у

историјским урбаним целинама А.Радови}

је најзрелије исказао у реализацији

сло`еног и деликатног пројекта ревитализације

Манастира Св. Прохор

П~иwски код Враwа (1985-88). Ово дело

му доноси Републи~ку награду листа

“Борба” за 1989 годину. За{титом и

адаптацијом старих конака, уз о~уваwе

оригиналних конструкција и материјала

и примерене доградwе нових елемената,

Манастир је задр`ао основну функцију,

преобликовану на савремен на-

~ин, у складу са дана{wим и буду}им

потребама мона{ке заједнице. Истицаwем

карактера постоје}ег амбијента, уз

изразито по{товаwе окру`еwа, А.Радови}

је, тра`е}и инспирацију у духу

места, успео да са~ува и нагласи спомени~

ка својства Манастира, презентују}

и га као аутенти~ну просторну целину

складног визуелног континуитета.

Радови} угра|ује велико искуство сте-

~ено радом на за{тити споменика културе

у пројекте савремене архитектуре,

које реализује у историјским урбаним

језгрима. То се пре свега испоqава на

објектима пословно - тр`них центара

“Ду{анов Базар” у Ни{у (1990-95) и

“Гу{евица” у Пироту (1990-92), као и на

комплексу Хиландарског метоха (1988-

91), згради Културно - информативног

центра “Нитеx” (1995-97) и новом објекту

Народног музеја у Ни{у. Асоцијативно

присуство на{е градитеqске традиције

даје особени пе~ат савременим Радови}

евим делима.

С.Т.

Дела: Манастир Ја{уwа код Лесковца

(1974-77); Манастир Корогла{ код Неготина

(1975-78); Манастир Горwа Каменица

код Кwа`евца; Стара воденица

у Заје~ару (1977); Етнопарк у Брзој

Паланци код Кладова (1987-89); Породи~

на ку}а “\уми}” у Ни{у (1999); Вила

“Мала Бота” у Сокобаwи (2000).

Библ.: На~ела заступана при обнови

споменика градитеqства у раду Завода

за за{титу споменика културе у Ни-

{у, Гласник ДКС 2, Београд 1978, 39-

40; Ревитализација конака у манастиру

Прохор П~иwски, Гласник ДКС 15, Београд

1991, 152 - 155; Рехабилитатион оф тхе

Цултурал Херитаге ин Еастерн Сербиа у:

Интернатионал Цонференце анд Еxибитион он

тхе Ресторатион анд рехабилитатион оф Хис-

ториц Буилдингс анд Тоwнс, Тхессалоники,

јануар 1999.