Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЧАНАК* МЕДИЋ Милка (1929, Зреwанин)

Студирала у Београду (1947-52) и Паризу (1956-58, èцоле дес Беауx Артс, студије конзервације архитектонских објеката). Запослена у Југословенском институту за за{титу споменика културе (1953-88, касније Републи~ки завод за за{титу споменика културе) и као наставник на Архитектонском факултету у Београду. Докторирала на Архитектонском факултету у Београду (1976).

Делатност М.^анак Меди} посве}ена је историји архитектуре и за{тити градитеqског насле|а. Посебно обра|ује и истра`ује касноанти~ке и средwевековне споменике на тлу Југославије. Обавила је бројна истра`иваwа, конзерваторски је обрадила и рестаурисала многе градитеqске споменике. Објавила је преко 70 расправа и ви{е кwига, ме|у којима су најва`није: Гамзиград, касноанти~ка палата, као и корпуси црквених гра|евина: Архитектура Немаwиног доба И и ИИ и Архитектура прве половине XИИИ века И и ИИ. У~ествовала је саоп{теwима на ви{е нау~них скупова у земqи и у свету. Била је ~лан ИЦОМОС-а и групе експерата Комитета за културно насле|е Европског савета.

Редакција

Дела: Цистерцитски манастир у Костаwевици (1956-69, обнова и реконструкција цркве и манастирских конака); Манастири Благове{теwе и Света Тројица у Ов~арско - Кабларској клисури (1959-65, конзервација и уре|еwе околног простора); Лепенски вир (1969-74, дислокација и презентација локалитета); Спасова црква у @и~и (1996, рестаурација).

Библ.: Радул - бегов конак у Заје~ару, Гласник Етнографског музеја у Београду, кw. XВИИИ, Београд 1957, 225 - 229; Извесни поступци у третираwу археоло{ко - архитектонских споменика, Зборник за{тите споменика културе, кw. X, Београд 1959, 283 - 294; Конзерваторски радови на Самостану у Костаwевици, Архитектура урбанизам, бр.31, Београд 1965, 26-27; Пројекат за спасаваwе Лепенског вира, Саоп{теwа, св.ВИИИ, изд.Републи~ки завод за за{титу споменика културе, Београд 1969, 7-12; Цистерцитски манастир у Костаwевици и wегова обнова, Зборник за{тите споменика културе, кw. XXИИ-XXИИИ, Београд 1973, 55-70; Гамзиград - касноанти~ка палата, Београд 1978; (и \ур|е Бо{кови}) Архитектура Немаwиног доба И, Београд 1986.

Општа лит.:  ЛЕЈ, 1987, 305.