Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

НИМАНБЕГОВИ] Саим

(1955, Улциw)

Студирао у Сарајеву (дипл. 1978). Запослен

у Гра|евинском предузе}у “Приморје”,

Улциw (1978 - 79), Заводу за изградwу

Улциwа (1979 - 93), сопственом

пројектном бироу “Артес” (1993 до данас).

Ниманбегови}ево дело импресионира

разноврсно{}у тема и облика. Тр`ни

центри, једна стамбена вила, ~ак и редак

пример сакралног објекта, Црква

Св. Марка у Улциwу, обликовани су разли~

ито, али увек полетно, са идејом да

архитектура треба да узди`е qуде, да

им улива додатну позитивну енергију,

наводи на кретаwе, покрет, узви{ена

осе}аwа, светлост и радост.

Најпотпуније је у том смислу развијен

Тр`ни центар “Рапеx”: зако{ена угаона

маса “изле}е” из паралелопипедног волумена

и уз помо} прислоwеног панела

(који у врху, захваqују}и отвору, подсе}

а на рамовске конструкције) симболизује

прогрес, основни мотив гра|еwа

једног савременог тр`ног центра.

И код Тр`ног центра у Гусиwу нагла{ен

је угаони мотив који сада, за разлику од

претходног слу~аја, не симболизује покрет,

ве} стабилност и отмену супериорност,

нагла{ену висином и “капом” подупртом

танким металним косницима.

Црква Св.Марка у Улциwу је модерна

интерпретација традиционалне приморске

црквице са звоником “на преслицу”

у про~еqу. Обликоваwе портика је у духу

постмодерне архитектуре, стубови

се пру`ају до врха објекта, а бо~не

фасаде су заталасане.

Вила породице ^апри} је ода светлости

и радости `ивqеwа у амбијенту

обасјаним сунцем и испуwеним колоритном

и мирисавом приморском вегетацијом.

Композицијом доминирају ~ипкасти

декоративни елементи на балконима,

као и на стрехама. Само један

детаq, мотив “диванхане” на двори{ној

фасади представqа спону са балканском

градитеqском традицијом. По

свему осталом Вила ^апри} припада

савременој интернационалној архитектури

најви{ег нивоа.

З.М.

Дела: ДУП “Кру~е”, Улциw (1990); Ку}а

[креqа, [тој, Улциw (1995); Хотел “Империјал”,

Улциw (1996); Пословни

објекат “26 новембар”, Улциw (2000);

Вила “^апри}”, Бар (2000); Црква

Светог Марка, Улциw (2001); Пословни

објекат “Аванти”, Улциw (2001);

Пословни објекат “Примус”, Улциw

(2005 - 07); Ентеријер “Монтенегро

банке”, Улциw (2006); Пословни објекат

“Херметик”, Хотел “Дулгино”, Улциw

(2006); Хотел “Улциw” (2007 у изградwи);

Хотел “Реyа”, Улциw (2007 у

изградwи); Тр`ни центар, Гусиwе (2007

у изградwи); Пословни објекат “Рапеx”,

Бар (2007 у изво|еwу); Стамбена зграда

“Ген{а”, Улциw (2007 у изво|еwу).