Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ДЕ НЕГРИ Драгутин

(Карло)

(1931, Суботица)

Студирао у Београду (1950-56). Запослен

у Пројектантском предузе}у “Архитект”

у Суботици (1955-57), градским

слу`бама и јавним предузе}има за

стамбену и комуналну изградwу (Завод

за урбанизам и геодезију 1965-77 и

1982-86), Ви{ој техни~кој {коли (1977-

82) и Регионалном парку “Пали} -

Лудо{” (1986 до пензионисаwа 1987).

Главни део своје свестране архитектонске

активности посветио је архитектури

родног града Суботице. Пројектовао

је и извео ве}и број стамбених, јавних и

административних зграда. Wегова дела

одликује миран израз, једноставна правоугаона

форма, као и склад хоризонталних

и вертикалних куби~них волумена

(Пословна зграда По{те 5 у Суботици,

1975).

Ва`ан аспект wегове делатности представqа

рад на урбанисти~ком и просторном

планираwу Суботице (Детаqни

урбанисти~ки план центра града Суботице

и туристи~ке зоне Пали}). Бави се

стру~ним и нау~ним радом, посебно разматра

однос стамбено - комуналних проблема

и урбанизма. У~ествовао је као

референт на ви{е ме|ународних конференција

са овом тематиком (Нау~на

секција МЕТЕС у Сегедину, Ма|арска,

са рефератом “Урбанизација Суботице”,

1968).

Q. М. А.

Дела: Стамбена зграда у Ул. Владимира

Назора у Суботици (1957); Радни~ки

универзитет “Веqко Влахови}” на Тргу

цара Јована Ненада (1959); Хотел

“Патриа” у Ул.\уре \акови}а (1963);

Зграда дру{твено-полити~ких организација

(1963, данас Војво|анска банка);

Де~ије одмарали{те “Кекец”, Краwска

Гора (1964); Зграда По{те у Ба~кој Тополи

(1969); Робна ку}а “Наматекс” на

Пали}у (1970); Споменик “Немирна равница”

у Таванкуту (1971).

Лит.: Архитектура Суботице 1944-1984,

каталог изло`бе, Суботица, 1984; Драгутин

Карло Де Негри (интервју), На{а

архитектура је била прозападно оријентисана,

ДаНС бр. 51, Нови Сад, 2005; В.

Алаyи}, Де Негри - породица градитеqа

Суботице, ДаНС бр. 51, Нови Сад, 2005;

В. Митрови}, Пионир “умереног модернизма”

у архитектури Војводине, каталог изло`

бе, Нови Сад, 2006.

  Архитектура Суботице 1944-1984, Суботица

(1984); Ретроспективна изло`-

ба, Нови Сад (2006).

  Александра Исаков, Градитеqи својих

снова, Политика 3.8.2003.

88

Д.ДеНегри

Д, Де Негри,

Пословна зграда

По{те 5 у Суботици,

 

1975