Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

НАЧИЋ Јелисавета  (1878, Београд - 1955, Дубровник)

Студирала у Београду (дипл. 1900). Запослена у Техни~кој дирекцији Београдске оп{тине.

Дела: Ку}а Марка Маркови}а на углу Господар Јованове и Капетан Ми{ине ул (1904); Ку}а Бо`идара Крсти}а у Ул. \уре Дани~и}а 3 (1905); Основна {кола “Краq Петар И” код Саборне цркве у Београду (1906); Степени{те са ~есмом у Париској ул. (око 1911); Радни~ки станови у Ул. \уре \акови}а у Београду (1911); Црква св. Александра Невског у Ду{ановој ул. (1914, довр{ена 1930 са допунама П.Попови}а и В. Андросова).

Општа лит.:  Изло`ба, 1912, 45; Б.Несторови}, рук., 320, 326, 331, 418, 421 - 423, 435, 553, 565 - 566; Маневи}, 1972, 79; Б. Несторови}, Преглед, 1974, 144, 158; ЛЕЈ, 1987, 410.

Остала лит.:  Милан Мини}, Прва Београ|анка архитект - Јелисавета На~и}, Годи{wак града Београда, кw.3, Београд 1956, 451-457; Дивна \ури} Замоло, Јелисавета На~и}, Политика 13.3.1965, 13.