saw

sde

sdr

sde

 sde

sde

 sde

 Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЛУКИ] Мирјана (Глу{ци код Богати}а, 1942)

Студирала у Београду (1961-66) и Паризу (1966-68). Запослена у Урбанисти~ком заводу града Београда (1968 до пензионисаwа). Бавила се урбанизмом, дизајном и студијама кори{}еwа соларне енергије. Докторирала 2005. године.

Дела: ДУП дела Булевара краqа Александра; ДУП уре|еwа Новог гробqа (1979-80); Доградwа Бајракли Yамије у Београду (1984, пројекат); ДУП Гробqа “Орлова~а” са архитектонским ре{еwима свих објеката; ДУП и урбанисти~ки пројекат уре|еwа простора Вуковог споменика у Београду (1989); Трг за изпра}ај и Главни објекат гробqа “Орлова~а”.

Библ.: Соларна архитектура, изд. Нау~на кwига, Београд 1994.

Општа лит.:  Салон, 1978, 80-81; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 39, 41, 80; Салон, 1981, 72; Салон, 1982, 116, 117; Миленкови}, 1987, 57, 99-100.