Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РЕБА Благоје

(1938, Нови Сад - 2002, Нови Сад)

Студирао у Београду (1958-62). Запослен

у разним дру{твеним радним организацијама

и приватном предузе}у

"Гарди", као власник (1990 до смрти).

На по~етку каријере бавио се проблематиком

партерног уре|еwа новосадских

насеqа Лиман И и ИИ. Пројектом

за зграду новосадског СУП-а (1971) најавqује

индивидуални приступ архитектури

као и блискост са онда{wим

трендовима у светском градитеqству.

Током седамдесетих година поди`е сво-

ЕНЦYЦЛОПАЕДИА АРЦХИТЕЦТОНИЦА

345

Б.Реба

ја кqу~на дела: Робну ку}у “Леснина”

(1975), Народну банку Војводине (1978)

у Новом Саду и зграду СУП-а у Бе~еју

(1980). Заједни~ки иментитеq ових дела

је употреба опеке као основног градитеqског

материјала у комбинацији

са конструкцијом и детаqима од ливеног

бетона.

Од краја седамдесетих Реба се интензивније

бави пројектоваwем стамбених

зграда. У по~етку су то ве}е блоковске

зграде са јаким мансардним крови{-

тима и дубоким ло|ама. Исти~у се

стамбени блокови у новосадском насеqу

Бистрица (1978-93) у којима се посебно

негује занатска солидност градwе

као и ве}и број сликовитих детаqа

који објекте ~ине атрактивним за кориснике.

Реба је у дугој пројектанској каријери

израдио пројекте за ви{е типских породи~

них ку}а у Авијати~арском насеqу

(1983) и викенд насеqу Камеwар

(1994-97) у Новом Саду. Током ~итаве

каријере бавио се пројектоваwем и

уре|еwем ентеријера пословних и јавних

зграда у којима долази до изра`аја

једноставност израза и сликовитост

употребqеног материјала. У пројекту

за Банку са стамбеним комплексом у

Краснојарску, Русија (1996) и затвореном

базену у Будви (1997 - 2000) у исто

време обухвата и превазилази постмодернисти~

ка на~ела савременог архитектонског

израза.

В.Ми.

Дела: Споменик палим борцима северне

Италије у Гомарсу (1973, са вајаром

Миодрагом @ивкови}ем); Стамбено пословне

зграде на Булевару ослобо|еwа

(1984, 1985); Пословна зграда “Унија”

(1988); Стамбено пословне зграде у

@елезни~кој улици (1989, 1993) Стамбене

зграде у Врбасу (1994); Стамбена

зграда у улици Ми{е Димитријеви}а

(1998), све у Новом Саду.

  СалонСМ 1977, 1981, 1989, 1993;

ЛЕЈ, 1987, 706; Ретроспективна изло`-

ба, Нови Сад (2000).

  В.Митрови}, Архитекта Благоје Реба,

каталог ретроспективне изло`бе, Нови

Сад, 2000; В. Митрови}, Д. Меди},

Благоје Реба: Радови / Wоркс 1970 -

2000, ЦД Ром, Нови Сад, 2000.