Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЛАЗАРЕВИ] Божидар  (1940, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1968). Запослен у предузе}у “Архитектура и урбанизам” и предузе}у “ИМЕЛ Гроуп” у Београду.

Скроман и ненаметqив, али и упоран и доследан стваралац, Лазареви} свој делатни опус остварује кроз бројне пројекте јавних и стамбених објеката, као и кроз у~е{}а на урбанисти~ко-архитектонским конкурсима. У {ирем тиму ради на урбанисти~ком пројекту за насеqе “Алтина" у Земуну (1979), где посебно разматра и анализира ~итаву серију просторно-урбанисти~ких и амбијентално-ликовних оквира новопројектованог насеqа. На разноврсности односа ме|у објектима, гради се и целокупна концепција композиције насеqа, ~име је обезбе|ен идентитет и индивидуалност сваког од поједина~них делова простора.

И код пројектоваwа насеqа “Бе`анијска коса” (1994, са Д.Младенови}ем), аутор доследно по{тује законитости дате локације, кроз кори{}еwе нагиба терена за каскадну диспозицију објеката, са појасевима зеленила којима се изгра|ени простор у оквиру насеqа додатно оплемеwује и артикули{е. Осим тога, дат је и предлог да се ~итаво насеqе афирми{е као локални центар, изградwом тр`но-пословног центра на простору који тангира ~итаво насеqе, као повезују}и садр`ај изме|у стамбене и индустријске зоне овог дела града.

Кроз у~е{}е на бројним урбанисти~ким конкурсима мо`е се препознати основни став аутора да су амбијентални простори зна~ајнији него поједина~ни елементи, као и да је вредноваwе историјских, културних и временских компоненти, неопходан оквир за буду}у интервенцију у одре|еном простору.

И код пројектоваwа поједина~них објеката, основно полази{те аутора је да се објекат у {то ве}ој мери интегри{е у околни амбијент. У обликовном смислу, карактеристи~не су ~врсте форме, усклађена пропорција, мирне, равне линије објекта, без нагла{ених повр{ина и детаqа.

Ј.М.

Дела: Пословни објекат на Тргу “Славија”, (1977, конкурсни пројекат, Б.Лазареви}, Д.Корди}, В.\ор|еви}); Спортски центар у Зеници (1979, Б.Лазареви}, М.Кне`еви}, П.Јованови}); Исламски центар у Мадриду (1980, конкурсни пројекат); Вар{ава 1992. (конкурсни урбанисти~ки пројекат, Б.Лазареви}, Д.Младенови}, Б.@аркови}, П.Арси}, А.Смоликовска); Интернационални бијенале архитектуре у Кракову 2000. (конкурсни пројекат, Б.Лазареви}, Д.Младенови}); Пословни објекат ЕЛЕСЕ у Новом Београду (Б.Лазареви}, Л.Филипови}).

Општа лит.:  Салон, 1975; Салон, 1976, 8; Салон, 1979, 18-19; Салон, 1981, 39;