Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 

 

КОМАРЕК Ратимир  (1940, Јагодина)

Студирао у Београду (1959-64). Самостални аутор (од 2001).

Након {то је завр{ио Архитектонски факултет у Београду 1964. године, Ратомир Комарек се запо{qава у Јагодини у “ГП Поморавqе” на пословима изво|еwа и пројектоваwа. Ту запо~иwе wегово интересоваwе за специјализоване објекте намеwене образоваwу и васпитаwу младих, али и бризи о старим qудима, у {ироком распону, по~ев од де~ијих врти}а, основних и средwих {кола, до домова пензионера. Овај рад }е свој пуни замах добити wеговим преласком у Завод за урбанизам и пројектоваwе “Светозарево” 1974. године. Тада }е уследити реализација бројних де~ијих врти}а и {колских објеката намеwених основном и средwем образоваwу, које }е одликовати осми{qени градитеqски одговори на разнородне, али и познате садр`аје објеката ове врсте.

Дефинисани углавном једноставним правим потезом, приземqени и уприли~ени амбијенту у коме се налазе, ови објекти одају утисак изванредне јас-но}е и организованости. Слободне велике повр{ине производ су осми{qене, безбедне везе са {колским двори{тем предви|еним за одмор, али и масовно окупqаwе деце (Де~ији врти}, Боqевац, 1975; Де~ији врти} “Стрели{те”, Јагодина, 1976; Де~ији врти} “[тампарија”, Јагодина, 1979; Зграда Основне {коле, Јагодина. 1982; Основна {кола “Стрели{те”, Јагодина 1987). У истом периоду Ратимир Комарек }е реализовати низ стамбено пословних објеката у Јагодини који не само да }е унапредити услове становаwа у том граду, ве} }е их на сврсисходан и градитеqски утемеqен на~ин повезати са захтевима пословаwа у централној зони Јагодине, али и у другим насеqима где су реализовани Комарекови објекти (Стамбено насеqе “Кајсијар”, Јагодина, 1980; Стамбени блок “Ајкула И и ИИ”, Јагодина, 1982-85). Стамбени блок “Ајкула” са изба~еним и заобqеним балконима (надстре{ницама) и “русти~ном” фасадом, скре}е па`wу пролазника и `итеqа Јагодине, док се с друге стране јасним и симетри~- ним облицима она бри`qиво уклопила у простор који јој је намеwен, не нару- {авају}и га.

Преласком у ЗП“Елмостан” 1990. године Ратимир Комарек }е наставити рад на реализацији стамбених блокова (“Мара Ресавкиwа” у Свилајнцу,1994-96) и других пројектантских задатака (Управна зграда предузе}а “Пут”, Јагодина 1993; Уре|еwе ентеријера пословнице Ресавске банке, Јагодина, 1993; Објекат “Дунав”, Јагодина 1994; Сопствена ку}а у Јагодини, 1994). Сви реализовани Комарекови објекти су се развили из савесне анализе функције у нај{ирем смислу ре~и, при ~ему се аутор освр}е на културно географске датости, воде}и ра~уна како о физи~кој структури, тако и о природном окру`еwу.

М. Вукотић Лазар

Дела: Депанданс Мотела “Грза” код Пара}ина; Стамбено насеqе “Блок 50” у Јагодини, 1978-82; Основне {коле у Дреновцу и Доwој Мутници, 1979; Пословно стамбена зграда “Бели двор” у Боqевцима, 1980; Зимски базен у Пара}ину, 1981; Салон наме{таја у Јагодини, 1982; Управна зграда предузе}а “Пут” (1993).