Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 

ВУЈОВИЋ Љубомир (1950, Комарно, Бар)

Студирао у Скопљу (дипл. 1976). Запослен у пројектантском бироу ГПО “Црна Гора”, Никшић (1976-77), Републичком заводу за урбанизам и пројектовање, Подгорица (1977-78), Пројектном бироу ХГИРО “Биначка Морава”, Гњилане (1978-1993), ХГИРО “Биначка Морава”, Пословна јединица Подгорица (1993-99), сопственом пројектном бироу “Човјек и простор” (1999 до данас)

Стамбено - пословне зграде којим се најви{е бави карактери{у разли~ити прилази у обликоваwу. Од усвојене глобалне поставке он се сигурно, без {аблона, кре}е ка детаqима, где се разлике и успеси виде на по~етку. ^есто се, као епилог дога|аwа, задр`ава на завр{етку објекта, на задwем ета`у. Такав слу~ај је са објектима Стамбенопословног комплекса “Сун~ани брег 2” од 1850 станова са 160.000м2, При{тина (1985), где у нагла{еној форми обједиwује задwи спрат и кров, да би се потом гдегде са оствареном формом спустио спрат ни`е.

На појединим местима ови карактеристи~ни елементи складно су се спустили до подно`ја. Како равноте`а у поступцима, у обрнутом смеру фасада ни`их спратова пеwе се залазе}и у {ирини отвора у поменуту завр{ну структуру, која истовремено дефини{е и доминантну контуру. На Стамбено-пословној згради “Бина~ка Морава”, Гwилане (1982) поступак спу{таwа одвија се са једног нивоа ни`е, без обједиwаваwа са кровом. То се остварује по друга~ијој {еми и у дискретнијој форми. А на Пословном објекту “Оков”, Коник, Подгорица (гра|еwе запо~ето 2007), без и~ег од тога, на скоро равним фасадним странама аутор доказује своје уме}е.

А.М.

Дела: Стамбено - пословни објекат “Стара ватрогасна”, Подгорица (2002); Стамбено пословни објекат “Нова Варо{“, Подгорица (2003); Стамбено - пословни комплекс “^епурци”, Подгорица (2004); Стамбено - пословни објекат “Забјело 7”, Подгорица (2006); Стамбено пословни комплекс од 32000м2, Коник, Подгорица (2006), Стамбено-пословни комплекс, блокови 18-19, објекти 10,11 и 12, Подгорица (2007).